หน้าหลัก
OTOP
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564     ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564     ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564      
 
 
 
   


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ดำเนินงานโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขร่วมกับแกนนำจัดประชุมเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขจัดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตำบลศรีสุข ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564...


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ดำเนินงานโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขร่วมกับแกนนำจัดประชุมเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขจัดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตำบลศรีสุข ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขร่วมกับพี่น้องชาวตำบลศรีสุขจัดให้มีกิจกรรมทำบุญที่สาธารณประโยชน์(โคกหนองโสน) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท.เกี่ยวกับการแฏิบัติงาน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขจัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลศรีสุข วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ พื้นที่สาธารณะตำบลศรีสุข...

โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข วันที่ 13 พฤษภาคม 2564...
 
 
8 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564
8 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
5 ก.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ...
7 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
6 พ.ค. 2564 รายงานรายรับ - จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564
8 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาส 2
5 ก.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ...
1 เม.ย. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ...
6 ม.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ...
9 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซ...
9 ต.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่น...
20 ก.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร...
20 ก.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร...
23 ม.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับป...
22 ม.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร...
14 ส.ค. 2562 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงกา...
Loading...
 
22 เม.ย. 2564 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
23 มิ.ย. 2563 สถิติการให้บริการ
15 พ.ย. 2561 ทดสอบ
2 เม.ย. 2564 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
1 ต.ค. 2562 สถติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
15 พ.ย. 2561 ทดสอบ
1 ต.ค. 2563 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1 ต.ค. 2562 คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
1 ต.ค. 2562 แนวปฏิบัติ
21 ส.ค. 2561 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561
25 ส.ค. 2560 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560
1 ส.ค. 2559 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
1 ส.ค. 2559 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
พนักงานส่วนตำบล
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
รายงานผลการประเมิน ITA
 
รายงานผลการประเมิน ITA
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท.(LPA)
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

 

 

 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 510502 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -