หน้าหลัก
OTOP
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
  แนบท้ายประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) บ้านสะแบะ ม.๖     แนบท้ายประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) บ้านอียอ ม.๗     แนบท้ายประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๑      
 
 
 
   


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ปี 2564...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ...


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ปี 2564...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ดำเนินงานโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขร่วมกับแกนนำจัดประชุมเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขจัดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตำบลศรีสุข ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564...
 
 
16 พ.ย. 2564 แนบท้ายประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) บ้านหนอ...
16 พ.ย. 2564 แนบท้ายประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) บ้านหนอ...
16 พ.ย. 2564 แนบท้ายประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) บ้านหนอ...
16 พ.ย. 2564 แนบท้ายประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) บ้านโคก...
16 พ.ย. 2564 แนบท้ายประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) บ้านขาม ...
16 พ.ย. 2564 แนบท้ายประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) บ้านสะแ...
19 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเส...
6 ต.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตร...
17 ก.ย. 2564 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
5 ก.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ...
1 เม.ย. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ...
17 ก.ย. 2564 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร...
20 ก.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร...
20 ก.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร...
23 ม.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับป...
22 ม.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร...
Loading...
 
22 เม.ย. 2564 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
23 มิ.ย. 2563 สถิติการให้บริการ
15 พ.ย. 2561 ทดสอบ
2 เม.ย. 2564 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
1 ต.ค. 2562 สถติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
15 พ.ย. 2561 ทดสอบ
1 ต.ค. 2563 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1 ต.ค. 2562 คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
1 ต.ค. 2562 แนวปฏิบัติ
21 ส.ค. 2561 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561
25 ส.ค. 2560 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560
1 ส.ค. 2559 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
1 ส.ค. 2559 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
พนักงานส่วนตำบล
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
การติดตามและประเมินผลแผน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
รายงานผลการประเมิน ITA
 
รายงานผลการประเมิน ITA
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท.(LPA)
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

 

 

 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 576577 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -