วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องปรุงและวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่3 เดือนกันยายน 2564 ระหว่างวันที่13-17 กันยายน2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างที่ปรึกษาออกแบบประเมินและสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานเอกชนที่มาติดต่องานหรือรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จำนวน 4 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้เกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องปรุงและวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่2 ของเดือนกันยายน 2564 ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 5 (ถนนสุขสันต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์เครื่องปรุงและวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่1 ของเดือนกันยายน 2564 ระหว่างวันที่30-31สิงหาคม-3กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง