วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องปรุงและวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ประจำสัปดาห์ที่3 ของเดือนพฤศิกายน 2562 ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ย62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องปรุงและวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 11-15 พ.ย 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และวัตถุดิบ ประกอบอาหารกลางวันเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่1 ของเดือนพฤศจิกายน 2562 ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่4 ระหว่างวันที่ 21,22,24,25 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องปรุงและวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารดลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่3 ของเดือนตุลาคม 2562 วันที่15-18 ตุลาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน12เดือนๆละ 100 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริิการรถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ไป-กลับทุกวันทำการ จำนวน 1 คัน โดยเริ่มรับเด็กจากบ้านสะแบะ,บ้านอียอและบ้านหนองเสือถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลศรีสุข(เวลา07.30น.-16.30น.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ไป-กลับ ทุกวันทำการ จำนวน 1 คันโดยเริ่มรับเด็กจากบ้านหนองดุม,บ้านหนองเกาะ,บ้านหนองสระและบ้านโคกสมบูรณ์ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข (เวลา07.30น.-16.30น.) โดยวิ