วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ ๕ (ถนนรอบหนองใหญ่ ช่วงที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ ๕ (ถนนรอบหนองใหญ่ ช่วงที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องปรุงและวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ชาวตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายสำหรับใช้ในการดำเนินงานตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์ (ไฟชะโงก) ที่ติดตั้งตามจุดเสี่ยงต่างๆ ตามหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลศรีสุข ที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องปรุงและวัตุดิบในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำหรับใช้ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง