วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องปรุงและวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประจำสัปดาห์ที่3 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องปรุงและวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ประจำสัปดาห์ที่2 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องปรุงและวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่1 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบท่อประปา(บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องปรุงและวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่5 ของเดือนมกราคม 2563 วันที่27-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อกรอบรูปขนาด8.25x11.75 นิ้ว เพื่อใส่รูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯที่ใช้ในการส่งมอบให้กับประชาชน ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จ
17  ม.ค. 2563
ซื้อกรอบรูปขนาด8.25x11.75 นิ้ว เพื่อใส่รูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ที่ใช้ในการส่งมอบให้กับประชาชน ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562