วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างดินถม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการติดตั้งแทนของเดิมที่ชำรุดบริเวณบริเวณรั้วหน้าที่ทำการ อบต.ศรีสุข และติดตั้งเพิ่มเติมภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถเคลื่อนย้ายท่อนไม้จากหลังสำนักงานไปยังข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อพันธุ์ไม้ต่างๆเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 11 รายการ
4  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง