วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องปรุงและวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่3 ของเดือนมิถุนายน 2564 ระหว่างวันที่14-18มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3-5ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อพันธุ์ต้นไม้เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาลพร้อมเก้าอี้นั่งเดี่ยว จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาฯเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็ก แบบ2บาน เพื่อใช้ในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 7ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8 (ถนนบ้านหนองเสือ - บ้านจิก ตำบลสะโน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวเด็กและชุดแต่งกายตามโครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาศูนย์เด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องปรุงและวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคม 2564 ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง