หน้าหลัก
OTOP
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

1. การเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลศรีสุขมีอาชีพเกษตรกรรม ประกอบด้วย การเพาะปลูกข้าวร้อยละ ๙๐ การปลูกหอมกระเทียมกล้วยพืชไร่อ้อยและมันสำปะหลังร้อยละ ๕ และประกอบอาชีพอื่นๆร้อยละ ๕

2. การประมง

         ด้านการประมงประชาชนตำบลศรีสุขการดำรงชีวิตยึดหลังเศรษฐกิจพอเพียงโดยการขุดสระเลี้ยงปลาประมาณร้อยละ 30 ครัวเรือน

3. การปศุสัตว์

         ตำบลศรีสุข มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโคกระบือ ประมาณร้อยละ 60 ครัวเรือ      

4. การบริการ

หน่วยธุรกิจ

หมู่บ้าน

รวม

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 8

ตลาดสด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ

-

1

-

-

-

-

-

-

1

ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ

-

1

-

-

-

-

-

1

2

โรงสีขนาดเล็ก

2

4

4

2

5

2

1

3

23

ร้านค้าทั่วไป

1

10

2

4

4

4

6

6

37

ร้านค้าชุมชน

1

1

1

-

-

-

-

-

3

อู่ซ่อมรถ

1

3

1

1

-

-

1

1

8

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

-

-

-

-

1

-

-

-

1

ร้านอินเตอร์เน็ต

-

2

1

1

-

-

-

1

5

ร้านเกมส์

-

-

1

1

1

-

1

1

5

ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การท่องเที่ยว

             ตำบลศรีสุข ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว

6. การอุตสาหกรรม

             ตำบลศรีสุข ไม่มีการอุตสาหกรรม

7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   

ชื่อกลุ่ม/องค์กร/กองทุน

สมาชิก(ครัวเรือน)

เงินทุน (บาท)

ชื่อหมู่บ้าน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

   1.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

   2.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

   3.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

 

87

87

78

 

371,000.-

373,000.-

32,000.-

 

หนองสระ

หนองดุม

หนองเกาะ

กลุ่มอาชีพ   1.กลุ่มทอผ้าไหม

   2.กลุ่มทอผ้าไหม

   3.กลุ่มทอผ้าไหม

   4.กลุ่มผลิตน้ำยาเอนกประสงค์

30

20

20

50

-

-

-

-

ขาม

โคกสมบูรณ์

หนองเกาะ

ขาม

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

   1.กองทุน กข.คจ.

   2.กองทุน กข.คจ.

   3.กองทุน กข.คจ.

   4.กองทุน กข.คจ.

   5.กองทุน กข.คจ.

   6.กองทุน กข.คจ.

 

43

50

122

65

91

65

 

280,000.-

280,000.-

280,000.-

280,000.-

280,000.-

280,000.-

 

หนองสระ

หนองเกาะ

ขาม

สะแบะ

อียอ

หนองเสือ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

   1.กองทุนหมู่บ้าน

   2.กองทุนหมู่บ้าน

   3.กองทุนหมู่บ้าน

   4.กองทุนหมู่บ้าน

   5.กองทุนหมู่บ้าน

   6.กองทุนหมู่บ้าน

   7.กองทุนหมู่บ้าน

   8.กองทุนหมู่บ้าน

 

76

180

91

96

122

120

113

124

 

1,200,000.-

1,200,000.-

1,200,000.-

1,200,000.-

1,200,000.-

1,200,000.-

1,200,000.-

1,200,000.-

 

หนองสระ

หนองดุม

หนองเกาะ

โคกสมบูรณ์

ขาม

สะแบะ

อียอ

หนองเสือ

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล

  1.กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลศรีสุข

1,323  คน

1,526,168.75.-

ตำบลศรีสุข

8. แรงงาน

          พื้นที่ตำบลศรีสุขมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจหลังฤดูเก็บเกี่ยวประชาชนส่วนใหญ่ไปทำงานต่างจังหวัด

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

         ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

          จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอสำโรงทาบ (ข้อมูลปัจจุบัน) ปี 2559 ของตำบลศรีสุขมีจำนวนทั้งสิ้น 4,910 คน จำแนกเป็นชาย 2,454 คน หญิง  2,456 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 172.89 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,034 ครัวเรือน

ตารางที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในเขตพื้นที่  อบต

ลำดับ

ที่

บ้าน

หมู่ที่

จำนวนประชากรทั้งสิ้น

จำนวน

หลังคาเรือน

เนื้อที่

ร้อยละ

ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น

1

หนองสระ

1

128

126

246

58

647

หนองสระ

2

หนองดุม

2

527

521

1,044

243

2,082

หนองดุม

3

หนองเกาะ

3

244

236

466

105

1,398

หนองเกาะ

4

โคกสมบูรณ์

4

300

256

548

132

1,162

โคกสมบูรณ์

5

ขาม

5

274

241

520

140

1,810

ขาม

6

สะแบะ

6

327

325

653

153

1,979

สะแบะ

7

อียอ

7

314

313

613

131

1,223

อียอ

8

หนองเสือ

8

374

346

820

157

880

หนองเสือ

รวม

2,488

2,364

4,852

1,119

11,181

 

ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองอำเภอสำโรงทาบ  ณ วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

           ข้อมูลด้านการเกษตร

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ ทำนา หลังฤดูเก็บเกี่ยว ปลูกหอม กระเทียม อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง พริกและปลูกผักต่างๆ

          ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

แหล่งน้ำในเขตตำบลศรีสุข

ลำดับ

ที่

บ้าน

หมู่ที่

ประเภทแหล่งน้ำ

สระน้ำ

ฝาย

บ่อน้ำตื้น

หนอง/บึง

คลองชลประทาน

1

หนองสระ

 

1

-

4

-

-

2

หนองดุม

 

3

-

3

1

1

3

หนองเกาะ

 

-

-

4

1

-

4

โคกสมบูรณ์

 

-

-

1

1

-

5

ขาม

 

-

-

-

1

-

6

สะแบะ

 

-

1

2

-

1

7

อียอ

 

-

1

1

1

-

8

หนองเสือ

 

-

-

2

1

-

รวม

4

2

17

6

2

          ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้(หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้มีจำนวน 810 ครัวเรือน และยังไม่มีน้ำประปาใช้จำนวน 200  ครัวเรือน ระบบประปาภายในตำบลศรีสุข มีระบบประปาที่ได้มาตรฐานปานกลาง เนื่องจากประปาหมู่บ้านเกิดการชำรุดเสียหายบ่อย  รวมทั้งแหล่งน้ำใต้ดินมีปริมาณไม่เพียงพอ จึงทำให้มีปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำ ระบบประปาที่สามารถใช้การได้ขณะนี้ คือ

&n

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 560805 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -