หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มาตรการ No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ 40
  10 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มาตรการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 38
  10 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 38
  10 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 37
  10 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 45
  10 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 38
  10 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 37
  10 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 38
  10 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มาตรการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 33
  10 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 40

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 895024 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -