หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์  ( VISION )

 

“คุณภาพชีวิตดี  เศรษฐกิจเด่น  เน้นเกษตรอินทรีย์  และการบริหารจัดการดี  แบบมีส่วนร่วม”

 

 

พันธกิจ (MISSION)

 

     1.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

 

     2.  การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

 

     3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

 

     4.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

ผลสำเร็จหลักที่จะส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์

 

     1.  ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้มาตรฐานสุภาพอนามัยดี

 

     2.  มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ

 

     3.  มีการเพิ่มผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

 

     4.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1076011 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -