หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
ติดต่อ-สอบถาม

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรตำแหน่ง อีเมล์

นายนครินทร์  สมัญญา
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 098-6079618 admin@srisooklocal.go.th
นางชุติกาญจน์  คงสุข
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 062-9149719 admin@srisooklocal.go.th
ส.ต.ณฤทธิ์  ผลเจริญ
 
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น 081-9978444 admin@srisooklocal.go.th
นางสายสมร  ธรรมสัตย์  
 
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น 081-9556391 admin@srisooklocal.go.th
นายนัครินทร์  แสงมณี
 
ผู้อำนวยการกองช่าง 089-9475376 admin@srisooklocal.go.th
นางชุติกาญจน์  คงสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 098-6079618 admin@srisooklocal.go.th
  รักษาราชการแทน    
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ    
  วัฒนธรรม    
         
         
       
       
       
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1092918 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -