หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 26 มกราคม 2567 จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่


วันที่  26  มกราคม  2567  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  นายนครินทร์  สมัญญา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ซึ่งได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยแจ้งให้ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จำนวน  57 คน