วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีตปิดผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านอียอ (สายบ้านอียอ - บ้านสะแบะ) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๒๕ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลศ
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมวางท่อ ระบายน้ำด้านข้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อดินถมพร้อมปรับเกรด สำหรับปรับปรุงถนนดินส่วนแยกจากซอยสมัครสมาน บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ศรีสุข ทุกวันทำการ ประจำสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ทุกวันทำการ ประจำสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีตปิดผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านอียอ (สายบ้านอียอ - บ้านสะแบะ) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๒๕ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลศ
24  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง